"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Z Akedemie věd AV ČR K tématu ŠUMAVA

12.09.2011 05:40

Vzhledem k posunům v Kauze Šumava vám přinášíme plné znění Stanoviska komise pro životní prostředí Akedemie Věd ČR.

Přes tyto odborné neodiskutovatelné fakta si p.Stránský stejně vše udělal po svém.

 

 

 

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

AKADEMIE VĚD ČR

Kancelář Akademie věd ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1

 

 

Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k diskusi o ochraně přírody v NP a CHKO Šumava ( 25. 5. 2011)

 

 

V současné době jsme znovu svědky nepřiměřeně radikálního zasahování do prvních zón NP Šumava. Považujeme proto za potřebné se znovu vyjádřit k dění v NP Šumava a upozornit na na tiskovou zprávu, kterou jsme vydali k této problematice v loňském roce (Stanovisko KŽP AV ČR ze dne 24. 5. 2010). Nelze než konstatovat, že současné vedení národního parku zcela pomíjí naše loňské stanovisko i názory dalších odborníků. Se zřetelem k aktuálnímu dění na Šumavě vyžadují prvořadou pozornost následující hlediska:

 

1. Kácet či nekácet?

Znovu upozorňujeme na nutnost respektování mezinárodních kriterií a principy ochrany přírody (ve smyslu instituce NP, tak jak je chápána a charakterizována jinde v Evropě a ve světě a jak je její statut zakotven v českém právním řádu). První zóna by měla být podle těchto kriterií - a zejména v případě horských smrčin bezzásahová.

 

2. Hubit kůrovce a s ním vše živé v prvních zónách chemickými prostředky?

V žádném případě nedoporučujeme použití jakýchkoliv chemických prostředků v první zóně. Podle vědeckých výzkumů je obecně známo, že Pesticidy použité na hubení „škůdce“ (což je člověkem vytvořený termín pro entity v přírodě neexistující) mají vždy negativní vedlejší účinky na okolní přírodu (biodiverzitu, ekosystémy, půdu, vody, atd.). Také použití tak zvaných feromonových lapačů v prvních zónách je problematické a zbytečné, neboť problém přemnožených populací lýkožroutů neřeší. Tyto prostředky mohou naopak lákat a ničit i necílové druhy, které jsou často podle zákona chráněné a považováné za ohrožené.

 

3.Vědecká sekce Národního parku byla zrušena.

Současný poradní orgán je složen téměř výlučně z lesníků souhlasných s kácením a s tvrdými asanačními opatřeními.

Výrazně doporučujeme zahrnout do tohoto orgánu další odborníky, tj. ekology, biology, geology a další relevantní odborníky, provádějící dlouhodobé výzkumy na Šumavě. Účelové a nevyvážené složení rady parku povede k dalším jednostranným rozhodnutím i omylům v managementu chráněných území a k případným právním postihům ČR i z mezinárodního hlediska.

 

4. Správa NP naprosto nebere v úvahu výsledky vědeckých studií (včetně mezinárodních) týkajících se ochrany horských smrčin.

Tento postoj vůči vědeckým poznatkům u nás i v zahraničí povede ke špatným řešením, s vysokou pravděpodobností nevratně poškozujícím ekosystémy horských smrčin.

 

Jsme zneklidněni postupem současného vedení. Nekompetentnost, neschopnost dosahování konsensu a podléhání úzkým ekonomickým zájmům (nejen kácení, ale i rozvoj „tvrdé“ turistiky - výstavba sjezdovek, lanovek, splavování řek a dalších turistických atrakcí) nemohou vést k rozvoji celého regionu ani ke stabilizaci situace na území významného středoevropského národního parku.

Vyzýváme proto instituce zodpovědné za osud NP Šumava k přehodnocení současných zásahů do tohoto území se zřetelem na výše uvedené skutečnosti.

 

 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2011 MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc.

předseda Komise pro životní prostředí AV ČR

 

 

 


 

Vyhledávání

Kontakt